ماسک در داروخانه ها بیرجند و استان پیدا نمی شود بجز یک دو داروخانه خاص !!! ماسک را از سوپر مارکت بخرید در خراسان جنوبی !!! اینجا متفاوت است!!