عاشورایی متفاوت عزاداری منسجم مردم شهرستان بیرجند با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی در بهشت متقین