#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیس مـرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

🔺طی ۲۴ساعـت گذشـته، ۵۳۲آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫ از این تعداد نمونه ۳۶۴بیمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۴۱بیمار در بیمارستان بسـتری و ۳۲۳مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامــل مـوارد ذیل می باشد:

▫شـهرستان بیــرجند ۷۴نفر
▫شـهرستان فردوس ۴۶نفر
▫شـهرستان قاین ۵۸نفر
▫شـهرستان طبس ۹۴نفر
▫شهرســتان نهـبندان ۱۵نفر
▫شهرستان درمــیان ۱نفر
▫شــهرستان سـربیشه ۵نفر
▫شهرسـتان زیرکوه ۲۹نفر
▫شـهرستان سرایان ۲۴نفر
▫شـهرستان بشـــرویه ۱۲نفر
▫شـهرستان خوســف ۶نفر

▪درحال حاضــــر:
◽تعداد ۵۱۶بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽تعداد ۳۳۸ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽ تعداد ۴۶بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽تعداد ۱۷نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسـب نیسـت.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته۸ مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۴۳۰مورد می باشد.

⛔ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪۲مورد از شـهرستان بیـرجند
▪️۲مورد از شــهرستان طبــس
▪️۱مورد از شــهرستان فــردوس
▪۱مـورد از شـهرستان زیرڪوه
▪️۱مورد از شــهرستان بشــرویه
▪۱مـورد از شـهرستان درمـــیان

📅 پنجــشــنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲