محمد خطیبی مدیر صندوق تامین خسارت بدنی استان خراسان جنوبی اعلام کرد که طرح بخشودگی جرائم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث که به مناسبت هفته دولت و اربعین درحال اجرا شدن است تا هجدهم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

❌وی همچنین با توجه به آثار زیانبار حوادث ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه، به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث توصیه کرد تا از فرصت طرح بخشودگی استفاده کرده و به اخذ بیمه نامه شخص ثالث از شرکت های بیمه معتبر در سراسر استان اقدام کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور