#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دڪتر عابدی مـتخصص عـفونی د درخـصوص مـقابله با وقوع اپیـدمی جدید ڪرونا عـنوان ڪرد

▪️از حـضور در تجمعات خودداری کنیم
▪️در صورت امـکان تجمعات بزرگ مانند عروسی را برگزار نڪنیم
▪️در خارج از مـنزل ماسڪ بزنیم
▪️فاصـله گذاری اجتماعـی را رعایت کنیم
▪️دسـت ها را مرتـبا با آب وصابون یا مایع الکلی ضـدعفونی ڪنیم
▪️سـطوح با مـواد پایه ڪلر ماننـد وایتڪس ضـدعفونی شـوند.