#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

«۱۹ اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد»

اسناد ملی در هر کشوری همچون پلی است که آزموده های گذشتگان را به آیندگان می سپارد و چراغی روشن برای نسل‌های آینده است.
اسناد ملی و میراث مکتوب مجموعه ای از ارزش ها و اندیشه ها که تغییر و تحولات ملت هاست که بخش بزرگی از گذشته را بازگو می کنند.
هر یک از آثار مکتوب سند اندیشه و خطی مشی و سیر تحولات گذشتگان در بستر شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن کشور است که به آیندگان واگذار می‌شود و در واقع اصالت تاریخ و بالندگی ملی هستند.
اسناد ملی و آثار مکتوب گذشته می توانند روشن کننده ابهامات و زوایای دیده نشده تاریخی باشند.
۲۹ خرداد روز جهانی آرشیو است که نشان از اهمیت میراث مکتوب دارد.
و ۱۹ اردیبهشت در تقویم کشور ما روز اسناد ملی و میراث ماندگار نامیده شده است.
امید که در استان خراسان جنوبی هم با توجه به موقعیت مهم منطقه و وجود اسناد مهم خاندانی و همچنین مفاخر گرانقدر در گذشته و حال،
مسئولین بتوانند ثمربخش واقع شوند و حافظ میراث مکتوب گردند و مجوز راه اندازی مرکز اسناد و کتابخانه ملی را در جنوب خراسان همچون خیلی از استانهای دیگر دریافت نمایند تا از خروج اسناد و نسخ ارزشمند از کشور جلوگیری و همچنین گنجینه ارزشمند و هاپ دانش بزرگی جهت پژوهش دانشجویان ،محققین و علاقه مندان به تاریخ شرق و جنوب خراسان به وجود آورند.
علی احسانی مقدم
کارشناس بررسی اسناد آرشیوی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران