برگزاری جشنواره ها برای معرفی خراسان جنوبی در سطح ملی می تواند کمک شایانی باشد اما متولیان برگزاری جشنواره اکثرا این جشنواره های را روزمه ی کاری می بینند نه حرکت فرهنگی و توسعه ای که می تواند استان را معرفی کند ایراد بزرگ از همین دیدگاه شروع می شود و جشنواره بر اساس فامیل بازی دوست و رفیق بازی شکل می گیرد تا بر اساس تخصص و نیاز این مهم مسیر جشنواره ها را منحرف میکند و مدیر ان را به خودگامگی و تکرویی با روکشی از مشورت و دموکراسی می برد و در نهایت آن فرد است که تصمیم می گیرد و جشنواره را به رزومه تبدیل میکند حرکت فرهنگی که اصولا بازه ها و داده های فرهنگی آن دیده نمی شود و یا فقط یک پوسته ی ظاهری دارد پوسته ای ترسیم شده برای پز ما می توانیم در این ما می توانیم سرمایه های استانی به باد می رود نیروها متخصص حذف می شوند و افراد پوپولیست رشد می کنند و در انظار خدمات نظام زیر سوال می رود

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور