برف و سرما حریف مردم خراسان جنوبی نشد و مردم با مشارکت پر شور خود در شعب اخذ رأی حاضر شدند تا رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند.

برف و سرما حریف مردم خراسان جنوبی نشد و مردم با مشارکت پر شور خود در شعب اخذ رأی حاضر شدند تا رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند.

مردم استان از پیر و جوان گرفته تا مرد و زن، رأی اولی‌ها، شهری و روستایی و هر آنکه قلبش، برای بزرگی ایران می‌تپد، لحظه شماری می‌کنند تا رأی خود را به عنوان یک ایرانی به صندوق بیاندازند.

امسال در خراسان جنوبی ۶۰۸ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند

.