شکوه ارادت ، عزاداری روز عاشورا حسینیه شهدا آیسک با رعایت پروتکل های بهداشتی