این روزها جشنواره زرشک شده است شوی تبلیغاتی برای کم کاری های جهاد کشاورزی استان که با جلب حمایت استاندار با حرف ها ی و طرح اصولا بی ارزش دارد کار خود را با تراوشات ذهنی مشاوره مجموعه پیش می برد. جهاد کشاوزی در تمام کار گروه ها با نظر رییس سازمان و مشاور افراد مجری را مشخص کرده است و فقط با تشکیل جلسات سوری که بر عمل خود بر چسب مردمی بزند کار خود را به نفع یاران خود می کند. جشنواره ای که عنوان ملی دارد ولی نه اعتبار ملی دارد نه اینکه تفکری ملی در لایه های اجرایی و اتاق فکر جشنواره است . جشنواره شده است محل توجیه مدیر جوان جهاد کشاورزی که عملا تفکر کسی دیگر او را راهبری می کند و عملا چنیش ها جشنواره در کمیته ها از قبل تعیین شده است و مردمی بودن فقط سر زبان است و بس جشنواره شده است شوی تبلیغاتی و تاییدی بر مدیریت پر ابهام در جهاد کشاورزی استان که حرف و عملش با هم تفاوت زیادی دارد جهاد ی که باید مردمی باشد در کنار مردم بیشتر سیاسی شده است با روکش رسانه ای و پوچی که یا روابط عمومی برای آن ساخته است در رسانه ها یا اینکه گروهای سیاسی حامی که به قدر کافی به ایشان در این سیستم لطف شده است در نوشته های بعدی بیشتر خواهیم گفت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور