🔸 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: شورای فرهنگ عمومی شهر قاین در نتیجه ارزیابی به لحاظ کمی و کیفی به عنوان شورای فرهنگ عمومی برتر کشور انتخاب شد.