این روزها دوستی می گفت شورای اسلامی شهر مشهدمقدس عصرها هم به مردم جابگو است یعنی شورا باز است برای بررسی خواسته های مردم از شورا آیا شواری اسلامی شهر بیرجند موقع آن نرسیده است که از حالت اداری صرف خارج شود و جابگوی مردم شریف بیرجند و دیگر شهرها استان هم به همین منوال در عصرها باشد .

شوارهایی اسلامی می بایست از فرمت اداره بودن خارج شوند و به اصل مردمی داری خود برگردند