#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

ماجرای ساختمان متروپل آبادان نشان داد که در کشور نباید از شهرداران غیر تخصصی و پر حاشیه استفاده شود . استفاده از شهرداران غیر تخصصی فاجعه می سازد ،فاجعه ای که در ادوار بعدی خودش را نشان می دهد به قیمت جان انسان ها تمام می شود، به قیمت زیر سوال بردن ارکان نظام تمام میشود این حادثه نشان داد که شورای های اسلامی باید تبعات شهرداری غیرتخصصی را بپذیرند، باید به نفع مردم آنها راکنار بگذارند تا جلوی حادثه را بگیرند

شهرداران غیر تخصصی باعث عقب ماندگی شهرها به قیمت جان ، مال انسان ها واتلاف منابع مالی می شوند