شواری شهر بیرجند در نگاه کلی منتقدان عده ای بحث پدر خواندگی را مطرح می کنند عده ای از رانت و لابی برای بازگشت شهردار معزول می گویند عده ای از عدم اعتماد شورا به نیروهای بومی می گویند عده ای از مشاورین از طیف سیاسی خاص درشورا می گویند عده ای برآنند که شورا در حال بازی برای بهتر نشان دادن فرد خاص است

و اما ساکت رسانه ای ماجرای انتخاب شهردار بیرجند شورای اسلامی شهر است به نظر می آید هر کدام از انتقادها درست باشد شورا بازنده اعتماده مردم است