قدیم ایام در بیرجند شاعری طناز و هجو گوی نابینایی به نام سری زندگی می کرده است که با زبان هجو و هزل دردهای شهر را بازگو می کرده است امروز شهر ، شهرداری و شورای شهر بیرجند نیاز به سری دارد که داد بزند دیوانه وار بگوید شاید یکی پیدا شود در شهر صدای ویرانی را بشنود هدر رفت منابع را ببیند آنچه که نه مردمی است و لی به نام مردم و به کام سیاسیون را ببیند . اینجاسری می خواهد که مثل بسازد از تمام دست ها پشت پرده از تمام نظارت ها ی که باید صورت بگیرد و در پس ملاحظات گروهی و حزبی چشم پوشی می شود بگوید. اینجا سری می خواهد تا فریاد بزند شهر و مردم برای متولیان اهمیت ندارد اینجا باید یکی داد بزند که شهر افسرده است شهر خموده است شهر زیر ونتیلاتور سو مدیریت دارد جان می دهد و جان می دهد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور