🔸بر اساس آخرین بروز رسانی نقشه کرونایی ۴ شهرستان بیرجند، طبس ، زیرکوه و خوسف در وضعیت آبی(عادی) قرار دارند.

🔸همچنین سایر شهرستانهای خراسان جنوبی شامل قائنات، فردوس، بشرویه، سربیشه، نهبندان، درمیان و زیرکوه در وضعیت زرد(خطر متوسط) قرار گرفته اند

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور