نود سال سابقه شهرداری بیرجند شهری با پیشنیه نود سال شهرداری همچون بیرجند باید زیبا دیده شود و تصمیم گیری ها بر اساس قدمت و سابقه فرهنگی ،تاریخی،اسلامی و انقلابی شهر اتخاذ گردد

شهر بیرجند با نود سال پیشینه تاریخی شهرداری در انتظار آینده روشن است