اگر شب ها در شهر بیرجند به هر دلیلی رفت و آمد داشته باشید چهره بد شهر را به وضوح مشاهده می کنید از متدکیان ، زباله گردان ، معتادین متجاهر ، افرادی که …. این چهره شب پاکیزترین شهر ایران است شهری که شبش گویا متولیان امر در آسیب های اجتماعی ندیدنش و یا ساعت های شب را جز ایام به حساب نمی آورند و دل ادم به درد می آید در شهر می روی می بینی و نمی توانی کاری بکنی و باز می بینی کسانی که می توانند در این مورد کاری بکنند کم کاری می کنند یا شاید هم دستشان بسته است ولی این شهر غم پنهانی در شب ها دارد که نیازمند بررسی ریشه ای است که می بایست به فوریت مورد توجه قرار بگیرد شب شهر بیرجند این روزها حال خوبی ندارد شهر بیرجند نیازمند توجه ویژه متولیان در همه ارکان است این شهر نیاز به نفس کشیدن دارد نیاز به توجه ایی که سالهاست از آن دریع شده است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور