این روزها مدیران خراسان جنوبی گاها در برخی از کارها به صورت رسمی و غیر رسمی از افرادی مشاوره می گیرند مشاوری که در وهله اول به فکر جیب خود هستند در مرحله بعد دوستان و آشنایان و راه انداختن کار آنها مرحله سوماهالی همفکر و سیاسی خود مر حله چهارم شاید کار سازمانی قصه جالب ماجرا اینجا است که به نام انقلاب و انقلاب گری و اسامی دهن پر کن مشاوره می دهند و عملا این واژه ها و بار معنایی آنرا به بازی می گیرند نکته دیگر که می توان در این مختصر اشاره کرد ایجاد فضای شدید دو قطبی و از بین بردن اعتماد در جامعه است آقای استاندار برای یک بار بساط این مشاوران را جمع کنید این مشاوران نسبت به نابودی سرمایه ها اجتماعی اقدام عجیبی کرده اند و می کنند و در فرصت های بعدی بیشتر خواهیم گفت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور