#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

درخراسان جنوبی همه مسولان ارشد گفته اند که انتخاب هایشان سیاسی نیست ولی به وضوح می شود سیاست زدگی را در تمام سطوح در ادوار مختلف از زمان تاسیس استان دید ،جالب است که در این میان شوارهای شهر هم پیشینه عجیبی در این سیاست بازی دارند و در انتخاب های خود. نمونه بارز این انتخاب ها را در اخرین انتخاب شورای شهر مرکز استان می توان دید و جالب تر از این که سیاسیون سیاست زده استان برای مردم و دغدغه های آنهای احترامی قایل نیستند

سیاست بازی و قدرت طلبی در خراسان جنوبی گزینه ای که همه به دنبال آن هستند و قویا همزمان آنرا تکذیب می کنند