🔸 فرماندار ویژه شهرستان طبس در مراسم افتتاح همزمان ۶۰ طرح عمرانی و محرومیت زدایی استان:

🔸دشمن می‌داند کجا را نشانه بگیرد؛ سپاه را نشانه می‌گیرد چون می‌داند در کنار دولت، منشأ خدمات بزرگ محرومیت زدایی است.

🔹سپاه در زمینه امنیت رتبه برتر است و هر کجا بحرانی ایجاد می‌شود این سپاه است که جلو دار و خط مقدم است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور