مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر سوخت گیری در همه جایگاه های خراسان جنوبی به صورت دستی میسر است.

محمد رضا عابدانی اظهار کرد: خوشبختانه هم اکنون جایگاه‌های سوخت خراسان جنوبی به عنوان اولین استان کشور به صورت دستی به صورت کامل به مدار بازگشته است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی با بیان اینکه در مجموع در خراسان جنوبی ۹۹ جایگاه عرضه سوخت به مردم خدمت رسانی می‌کند، بیان کرد: نکته مهم این است در تمامی جایگاه‌های استان که به مدار بازگشته‌اند تا اطلاع ثانوی سوخت رسانی به صورت دستی خواهد بود.

عابدانی یادآور شد: خراسان جنوبی به عنوان اولین استان کشور به صورت دستی به مدار بازگشته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور