در حالیکه مدیران ارشد استان توسعه پروازهای مرکز استان را از شاخص های مهم توسعه برمیشمارند ، پروزاهای فرودگاه بیرجند در مسیر ابطال قرار دارد. مدیرکل فرودگاه های استان که در مصاحبه با رسانه ها پس از اضافه شدن قطره چکانی پروازها ، پیش تاز است ، در باب استمرار لغو پروازهای فرودگاه بیرجند ، سکوت پیشه میکند و در برابر سوالات رسانه ها متذکر میشود که وظیفه اش تنها توسعه زیرساخت های عمرانی فرودگاه است و لغو پرواز به ایشان مربوط نیست ! یک بام و دوهوای آقای مدیرکل به روزمرگی منجر شده است. ۳ هفته متوالی ، تک پرواز سه شنبه های بیرجند باطل شده است. (۱۴ ، ۲۱ ، ۲۸ آذر ) و مسافران بیرجند روانه فرودگاه های طبس ، مشهد و زاهدان هستند !

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور