#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

عادی انگاری کرونا مساوی است با شدت بیماری ،مرگ و ادامه وضعیت موجود .. مراقب باشیم وضعیت شکننده است