🔹معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه سلامت و ورزش، مهمترین درخواست بانوان خراسان جنوبی است، گفت: بحث تأمین تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص زنان در استان با توجه به پایبندی خانواده ها به مسائل فرهنگی امیدواریم جدی گرفته شود.
دکتر انسیه خزعلی با بیان این مطلب در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی اظهار داشت: در سفر اول اعتباراتی برای بانوان این استان در نظر گرفته نشده و امیدواریم در این سفر جبران شود.
🔹وی با بیان اینکه وضعیت خانواده ها در خراسان جنوبی نسبت به کشور مناسب تر است، افزود: مسئله پایداری خانواده و ازدواج در این استان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و طلاق پایین تر از میانگین کشوری است.
🔹معاون رئیس جمهور بیان کرد: در کنار وضعیت باثبات خانواده در این استان شاهد مشارکت خوب بانوان خراسان جنوبی در حوزه اقتصاد هستیم و مشارکت اقتصادی بانوان این استان یک واحد بالاتر از میانگین کشوری و بیکاری بانوان سه واحد کمتر از میانگین کشوری قرار دارد.
🔹خزعلی ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که می توان تلفیقی خوب بین کار فردی و خانوادگی و اجتماعی با حفظ ارزش اسلامی برقرار کرد.
🔹وی با اشاره به اینکه میزان آسیب های اجتماعی در خراسان جنوبی کمتر است، افزود: جرایم نسبت به برخی استان ها کاهش دارد و نشان می دهد که استحکام خانواده می تواند تضمین کننده بسیاری از معیارهای استانداردی باشد که در فعالیت ها داشته باشیم.
🔹معاون رئیس جمهور به درخواست های بانوان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: سلامت و بهداشت و ورزش از مهمترین درخواست های بانوان این استان است و تقاضای تأسیس پارک های بانوان دارند.
🔹خزعلی در ادامه عنوان کرد: بحث تأمین تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص زنان در استان با توجه به پایبندی خانواده ها به مسائل فرهنگی امیدواریم جدی گرفته شود و بانوان استان درخواست تأسیس بازارچه ها موقت و دائمی مرزی هستند.
🔹وی با تأکید بر اینکه بانوان خراسان جنوبی یک تنه می توانند صنعت را احیا کنند، گفت: الگوی خوبی در این استان ارائه شده که می توانیم به جهان ارائه دهیم چرا که لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن باعث محروم شدن زنان جهان از این افکار و هنرهای زیبا زنان ایرانی می شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور