بیرجند _ انتخابات هیئت رئیسه سال دوم فعالیت شورای شهرستان بیرجند برگزار و «عباس سروری» به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان بیرجند انتخاب شد.
یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان بیرجند برای انتخاب هیئت رئیسه جدید شورا ی شهرستان بیرجند برگزار شد.
در این جلسه با رای اعضای شورای اسلامی شهرستان بیرجند، عباس سروری به عنوان رئیس ، ویدا ناصری نایب رئیس و رضا حسنی صفت منشی شورا ی اسلامی شهرستان بیرجند انتخاب شدند.