🔹معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی در ماه رمضان تغییر کرد.
ناصر ناصری با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: به منظور هماهنگی و یکپارچگی در ارائه خدمات بین واحدهای استانی و بهره مندی کارکنان از فیوضات ماه مبارک رمضان، ساعت کاری کلیه دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی، سازمان‌ها، بانک ها، دانشگاه ها و شهرداری ها تا پایان ماه مبارک رمضان با تأخیر آغاز می شود.
🔹وی تصریح کرد: ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی در ماه رمضان از ۸:٣٠ صبح تا ١۴:٣٠ بعدازظهر خواهد بود.
🔹به گفته وی؛ پایان ساعت کاری ادارات در روزهای پنجشنبه، ۱٣:٣٠ می باشد.
🔹معاون استاندار اظهار داشت: دستگاه های خدماتی و مراکز درمانی از این قاعده مستثنی بوده و به روال گذشته و بدون تغییر، فعالیت خواهند داشت.
🔹ناصری افزود: فعالیت ادارات و دستگاه های اجرایی در روزهای شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ و چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ایام ۱۹ و ۲۳ ماه مبارک رمضان، ساعت ۹ صبح آغاز می شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور