#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

ساده و روان گویا مسولین کرونا نمی گیرند و پروتکل های بهداشتی برای مسولین متفاوت است