مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند گفت: روند شکل‌گیری مدارس دونوبت در مرکز استان رو به افزایش است و تسریع در تکمیل پروژه‌های در حال احداث ضرورت دارد.

، محمدحسین یکه‌خانی در دیدار با معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی افزود: افزایش انفجارگونه جمعیت دانش‌آموزی و مهاجرت به مرکز استان قصه پرغصه کمبود فضای آموزشی را برای ما رقم زده است.

وی بیان کرد: متاسفانه برای سال تحصیلی پیش‌رو پنج مدرسه ابتدایی دیگر در شیفت مخالف سایر مدارس دایر خواهد شد و در مجموع ۷۲ مدرسه ابتدایی دونوبت خواهیم داشت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند گفت: با توجه به شروع سال تحصیلی، تسریع در تکمیل و تحویل پروژه‌های در حال احداث به ویژه در منطقه شمال شهر بیرجند اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی هم گفت: در حال حاضر آسفالت شکافی، وصل انشعابات و اخذ امتیازات مدارس دکتر گنجی و تکتم در شمال شهر بیرجند در اولویت است.

محمود چاوشان افزود: امیدواریم با توجه لازم از طرف اداره کل راه و شهرسازی ضمن تسریع در عملیات اجرایی، مشکلات و موانع پروژه‌ها رفع شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز با اشاره به اهمیت آموزش پرورش و نقش انکارناپذیر آن در مسائل زیربنایی کشور گفت: پیش‌بینی اراضی آموزشی در مناطق مختلف بیرجند به اندازه مکفی صورت گرفته است تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.

حسن علیزاده در این نشست با بررسی فرایند واگذاری مدارس مذکور بر رفع موانع موجود در این زمینه تاکید کرد.

استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند دارای ۱۱ شهرستان و ۱۲ منطقه آموزشی است و بیشترین کمبود فضای آموزشی در مرکز استان وجود دارد.