🔸 زمین ‌لرزه‌ ای به قدرت ۳.۹ درجه در امواج درونی زمین ساعت ۱۱ و ۴۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه امروز شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی را لرزاند.
فاصله‌ مرکز زلزله تا مناطق شهری:
🔹 ۲۵ کیلومتری سربیشه، خراسان جنوبی
🔹۳۲ کیلومتری مود، خراسان جنوبی
🔹۶۰ کیلومتری بیرجند، خراسان جنوبی