مرکز این زمین لرزه در ۵۰ کیلومتری حاجی آباد در خراسان جنوبی گزارش شده است.