مدیران معزز درگیر در مسایل اجتماعی استان خراسان جنوبی این روزها در مرکز استان بیرجند زباله گردی بی داد می کند و چهره عجیبی به شهر داده است در میان زباله گردان پیر و جوان ،زن ومرد ،خرد و کلان دیده می شوند که نکته مهم آن حضور زنان و سالخوردگان است . لطفا از جلسات بیرون بیایید راه چاره ای برای این معضل که به هر دلیلی هر روز بیشتر می شود بردارید از پشت میزهایتان به داخل اجتماع بیایید لطفا !!