🔸 مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی در جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی شهرستان فردوس با بیان اینکه ریشه بیشتر آسیب های اجتماعی، اعتیاد و مسائل اقتصادی است، گفت: برای اجرای طرح ها و اقدامات آموزشی و پیشگیری در زمینه آسیب های مطرح شده بیش از هفت میلیارد ریال برای دستگاههای مربوطه بوده اختصاص داده ایم.