خبر و هنر مراتب تشکر خود را از مدیر کل مردمی و پیگیر اداره کل تعاون،کار و رفا اجتماعی خراسان جنوبی جناب آقای مهندس اشرفی برای پیگیری و رفع مشکل در اخذ وام مشاغل آسیب دیده در کرونا را برای اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در وزارت رفاه را اعلام می دارد