امروز محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی نشان داد که مرد عمل است مرد کار و تلاش و خدمت امروز صادق ترین روز خدمت بود آنهم برای مردمی در هج و نج روستایی فراموش شده در بیرجند امروز هج و نج زنده شد روستایی که دیگر فراموش شده نیست روستایی که تمام مردم ایران می شناسندش هج و نج امروز نماد کار ،تلاش،قول،زندگی و خدمت صادقانه استاندار صادق خراسان جنوبی و مدیران همراش شد .

امروز هج ونج شاهد نو شدن در پی تلاش شبانه روزی مسولان بود و نمادی شد برای دوهزار خانه یی که برای زندگی بهتر در سرتاسر استان تحویل شد وهشت هزار خانه ایی که باید محل زندگی نو برای مردم روستاهای استان شود.
امروز می شد با تمام وجود شوق خدمت را دید امروز معتمدیان را می شد مصمم تر از همیشه برای خدمت و تلاش دید امروز شوق مردم معتمدیان را مصمم تر کرد و جمله ایی را گفت که تمام روستای محروم خراسان جنوبی باید هج و نج شوند باید مردم در روستاها در رفا باشند .. امروز در هج و نج میشد خدمت خدمت وصداقت گفتار و کردار و عمل را دید امروز صادق ترین روز صادق بود .