در خراسان جنوبی استاندار و معدودی از مدیران استان به صورت جهادی و مخلصانه کار می کنند ولی در کل باید خیلی از ادارات ،نهادها،سازمان ها و .. را رسما تعطیل بجا آورد و مسول علاف کردن و گره انداختن در کار مردم، این روزها عجیب بی کفایتی اتو کشیده مد شده است