اگر همه آفرینش به معلّم درود میفرستند، برای این است که معلّم، علم را در اختیار متعلّم میگذارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور