گردشگری، راهیست برای برقراری صلح و آرامش، تبادل فرهنگی و ایجاد توسعه پایدار که باید با «رشد فراگیر» در تمام سطوح جامعه توسعه یابد