روزمرگی و عدم مدیریت جهادی
دربرنامه ریزی پروازهای نوروزی فرودگاه بیرجند

با نگاهی به وضعیت پروازهای روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و روزهای ابتدای سال ۱۴۰۳ ضعف در برنامه ریزی پروازهای نوروزی فرودگاه بیرجند ، مشهود است. در زوزهای پایانی سال مسافرین و گردشگران برای آمدن به مرکز استان خراسان جنوبی سرگردان هستند. شرکت پارس ایر در ۲ سال گذشته ، پروازهای نوروزی فرودگاه بیرجند را باطل کرده است . آیا شرکت های «پارس ایر» و «اروان» پروازهای فرودگاه بیرجند را در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ باطل میکنند ؟!

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور