روحیه جهادی و عملگرای معتمدیان استاندار خراسان جنوبی تعطیل بردار نیست  حضور  امروز وی در مرکز سالمندان گوهر شهرستان قاین

استاندار خراسان جنوبی از مرکز شبانه روزی جامع خدمات سالمندان توانبخشی گوهر قاین بازدید کرد.
در این مرکز ۲۰ نفر از سالمندان داخل و خارج استان تحت مراقبت قرار دارند.
معتمدیان با حضور در این مرکز ضمن اطلاع از مجموعه نیازمندی های سالمندان حاضر، از مسائل و مشکلات کادر و روند اجرای خدمات مطلع گشت.
استاندار برای رفع پاره ای از مسائل، دستورات لازم را صادر نمود.