رهبر انقلاب رأی خود را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به صندوق انداختند