رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی‌های جوی خراسان جنوبی مطرح کرد: رقابت بیرجند با اهواز در گرمای هوا؛ بیرجند دومین مرکز استان گرم کشور

🔸 دیروز در اغلب نقاط استان به طور نسبی کاهش دما رخ داد و ایستگاه دهلسم با ثبت بیشینه ۴۸ درجه سلسیوس به همراه فهرج و شهداد کرمان گرمترین نقاط کشور بود و بیرجند بعد از اهواز گرمترین مرکز استان بوده است.