این روزها در خراسان جنوبی می بینی مدیران استانی در سطوح بالا و سطوح میانی از افرادی به عنواین مختلف مشورت می گیرند که حتی اندکی نیت انها توسعه استان نیست و صرفا جیب مبارکشان برایشان مهم است و بس و مدیر معزز در استان در بازی این افراد قرار می گیرد و این رویه به نام حامی دولت ادامه پیدا می کند و دارد افرادی که اندکی مدیر ان معزز ذکاوت داشته باشند باید متوجه گردند که شارلاتانیزم از همه حرکت ها انها می بارد در این میان باید به این نکته توجه کرد شاید از میان برخی کارها اقتصادی محول شده به این افراد مدیران نیز سودی می برند تا از کرم این حمایت ها بهره ببرند . این روزها و ماهها و سالها چه اکنون و چه قبل چه در این دولت و دولت های قبل یک عده خورده اند و برده اند و ادامه دارد این این روزها این افراد از نام حامی دولت مردمی از جیب مردم می خورند وقبل به اسامی و عنواین دیگر … استان سکوت می کند بری چپاول مردم نماها

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور