در مورد آتش سوزی منطقه ویژه اقتصادی چراهای زیادی بی جواب است ۱ – چرا کارخانه و اصولا منطقه اقتصادی مجهز به تجهیزات ویژه اطفای حریق میعانات گازی ونفتی با وجودپایلوت بودن فروش این موراد نبوده است ۲ – چرا در دومورد قبل صاحبان این کارخانه معرفی نشدند و از مردم دلجویی نکردند و چرا اصولا شبهات در مورد انتشار بوی بد رفع نشد ۳ – حضور وزیر کشور چه معنایی دارد برای یک کارخانه کوچک بجز امنیت ۴ -شبهات بیمه ای که مطرح است توسط چه کسی جواب داده خواهد شد ۵ – عملا ستاد بحران استان نشان داد در برابر این حوادث به دلیل کمبود تجهیزات ناتوان است چه کسی پاسخگو خواهد بودچه خواهد شد ۶ – چرا خبرنگاران رسانه ها در این فقره امین محسوب نشدند ۷ – ایا فعالیت ها در حوزه میعانات گازی و نفتی در منطقه وِیژه تاییده استاندارد را از همه جهات دارد و…..

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور