حضرت آیت الله رییسی رییس جمهور مردمی و انقلابی آیا می دانید در جریان سفر شما به خراسان جنوبی از رسانه های مکتوب و برخطر برای پوشش رسانه ای دعوت بعمل نیامده است و فقط صدا و سیما حضور دارد . رسانه ها مراتب را به اطلاع استانداری و خانه مطبوعات رسانده اند و اعلام شده است تصمیم گیری در این مورد با تیم رسانه ای ریاست جمهوری بوده است و از دیروز به رسانه های نجیب استان خراسان جنوبی که بلا استثنا همه انقلابی و درسایه ولایت حرکت می کنند کسی جوابگو نیست