نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه از استقلال ردیف دانشکده علوم پزشکى قاینات، ابلاغ و درج آن در قانون بودجه سال ١۴٠٣ خبر داد.

ردیف بودجه‌ای دانشکده علوم پزشکی قاینات مستقل شد

اسحاقی افزود: سال گذشته در خصوص استقلال ردیف این دانشکده پیگیری‌های زیادی شد تا اینکه هم اکنون ردیف ١۵٩٠٠٧ مستقل بودجه این دانشکده در جدول شماره ٧ درج شد.
وی این اقدام را برای ارتقاء سطح این دانشکده مهم دانست و گفت: امیدواریم به زودی با افزایش ظرفیت‌های بیشتر در خدمت رسانی بهتر به مردم در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قدم‌های مهمتری برداریم.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور