مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی از رایگان شدن خدمات بستری برای بیمه شدگان صندوق روستائیان و عشایر خبر داد.
اربابی افزود: باتوجه به نشست مشترک با رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و به استناد نامه رییس قرارگاه کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ، قرار شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ خدمات بستری مورد تعهد سازمان های بیمه گر برای بیمه شدگان روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر رایگان شود.
وی تصریح کرد: ارائه خدمات بستری رایگان منوط به رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده و بستری در بیمارستان های دولتی می باشد.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: ۹۵ درصد هزینه های بستری این بیماران توسط بیمه سلامت پرداخت می شود و ۵ درصد باقیماند

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور