راهپیمایی مردم شهرستان فردوس در محکومیت حرکات هنجارشکنانه اخیر