راهپیمایی روز جهانی قدس در روستای فتح آباد شهرستان فردوس

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور