در این دیدار دکتر صالحی دستورات لازم را در خصوص موضوعاتی همچون تاسیس دفتر انجمن سینمایی جوان، تامین اعتبار جهت تجهیزات تماشخانه و مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان قاینات، تولید فیلم و مستند در خصوص مشاهیر و محصولات استراتژیک، چارت سازمانی دفتر خضری دشت بیاض، توسعه،تعمیر وتجهیز سالن چندمنظوره و راه اندازی نگارخانه زیرکوه و آمفی تیٔاتر شهرستان زیرکوه را داد.